Ирон сывёллётты литературё
(Сывёлёлтты литературё)

Дисциплинёйы хёс ёмё нысёнттё:

Сывёллётты литературё у аив литературёйы сёрмагонд, ёнёфёхицёнгёнгё хай. Стыр бынат ахсы рёзгё фёлтёры удварны хъомылады. Ацы дисциплинёйы хёс ёмё нысан: – студентты базонгё кёнын сывёллётты литературёйы равзёрд ёмё райрёзты историимё;

– раиртасын хицён периодты сёрмагонд миниуджытё ёмё сё бастдзинад уырыссаг ёмё ёппёт дунеон сывёллётты литературёимё;

– сбёрёг кёнын сывёллётты литературёйы идейон-эстетикон ахадындзинад рёзгё фёлтёры хъомылады;

– раиртасын сывёллётты литературёйы ёмахадындзинад фольклоримё.